Sagitarius

Member since : 21 Apr 2011
Last login : 13 Oct 2014 14:02
Level : 2
Points : 719

Bio

Nothing to show at the moment

Website :
Find me on :
76
Questions
106
Answers
6
Comments
3
Articles
804
Views
6
Best Answer

eski ena vol direk pou Maldives?

Non, Maldives ek Moris inn siyn enn akor sa lane la pu 7 vol direk ant de peyi la, me sa pankor vinn enn realite.
An atandan bann vol direk bizin pas par Dubai uswa l'Ind. [Ti']Ena enn posibilite par Seychelles osi, me mo pa kone si li'ankor existe.

morisien
10 Jun 2013 12:11

Pourquoi certaines personnes ont peur du mariage?

C'est n'est pas une question de peur. Le marriage est une supercherie, et certains ne sont simplement pas assez bete pour se laisser prendre.

morisien
24 May 2013 13:27

Does anybody know where can I buy a TNT decoder?

I bought mine which also have a record function at Rahim Electronics opposite Manhattan building in Curepipe.

Nisha
28 Apr 2013 16:06

Ki ban materyo ek zouti bizin pou crepisaz?

To bizin: siman, roksenn fin (02) lave, siman lakol (Crepifix u lezot mark) Servi delo prop pu azout dan melanz. Kantite delo depann lor landrwa ek letan (meteo) Vomie mwins ki plis.

Pou tiers (melanz siman ek roksenn dan enn fason homozenn) siman la bizin lapel ek pios
Pou to aplik siman lakol (lor beton liss: kolonn, bim, plafon) ek to siman krepi (sarze)to bizin plastez ek frotwar
Kan to fini sarze e li'nn sek inpe to bizin pas lareg pu fer seki anplis tombe ek pu rod kot mank sarz.
Kan to'nn geyn en pano plat to les li sek, apre to pas enn vie palet (pinso 6 pous) mouye. Fode enn vie palet ki so pwal inn ize, seki nef pa bon Pas palet egal san tro apiye. Fer atansion kot pa'nn ase sek, pas bien lezerman uswa atann plitar.
Les sek inpe apre pas enn leponz himid avek enn mouvman sirkiler e presion egal partou. Sa li fer finis lor to pano. To bizin fer atansion to leponz pa tro mouye.
Avan to pas leponz, si to pano tro sek anvoy delo dousman ar to palet u ar enn bros mason.
Pu fer bann kwin pano ek bann bor plafon vinn bien drwat kapav servi enn kwinkare Kapav dres sa ar palet mem me parfwa lerla travay la so finis inpe mwin prop.
Pu aplik krepi lor bann rebor laport ek lafnet ena plas bizin servi enn tourel.
Pu geyn enn sarz drwat bizin de lareg pu sak laret ek bann take (bann nespes gro zeping ki kapav ranze ar feray 8-10 mm) Normalman fer 2 e parfwa 3 laret an mem tan [bizin donc 2-3 per lareg.
Pu geyn laret drwat bizin pas kwinron ler fini dres bann rebor .
Kot krepi rebor ek krepi pano zwenn aplik enn tigit lakrem siman (siman ordiner- pa siman lakol- + delo, konsistans lakrem Custard) pu plati lazout la, ar enn tipti tourel mins de preferans. Apre pas palet pu fer finis lor sa lazout la.

Mo kwar mo pa'nn bliy nanie.

Khush_Mendossa
08 Apr 2013 22:05

Eski kikenn konn matrikil premie avion Air Mauritius, enn Piper PA-31 Navajo?

Mo'nn fini par turv repons la momem. Anfet avion la ti lwe depi Air Madagascar [se lor enn sit Indien ki mo'nn geyn sa detay la] e li ti oper ar so nimero anrezistreman Malgas. Mwa mo ti pe rod bann PA-31 avek nimero Morisien [3B-N??] samem mo ti pe turn an ron.
Pu kestion la pa res ouver, les mo poste repons la: 5R-MCW

Sagitarius
28 Jan 2013 11:07

Question concernant la loi travail dan moris

Ena lalwa ki'nn sanze me an pir. Ena 10 z'an se Labour Act 1975 ki ti'ankor aplike. Sa lalwa inn revoke an Septam 2008 kan inn pas Employment Relations Act.

Dan ERA tu bann l'avantaz ki travayer ti'ena inn siprime. Kouma par exanpl bonis lafin lane [13em moa], letan servis [ki peye kan met enn travayer dehor], etc.
So 'nouvote' se Workfare Program', enn program ki fasilit bann lisansimam, san ki anplwayer ena gransoz pu peye.

Dan ERA ena buku text ki la zis pu fer buku. Kouma dan laplipar lalwa enn paragraf, enn seksion, pu li efectif li bizin rebondi lor enn lot paragraf.
Enn l'exanpl fer kumadir ena enn lalwa ki otoriz met rido ar lafnet. Normalman inpe pli lwin ena enn lot dispozision lalwa ki otoriz pers miray pu insal rel, resor uswa bar pu rido, lor lekel sa drwa pu met rido la rebondi pu vinn efektiv. Si siprim sa drwa pu pers miray la, dan text lalwa drwa pu met rido tuzur existe me an realite pa kapav met rido Lexanpl la inpe leze me li dekrir bien kouma ERA ete: ena bann text ki la zis pu fer lepeser papie dan sa lalwa la; text lor lekel zot bizin rebondi pu vinn efectif inn siprime. Seki efectif kapav tini lor de fas enn sel papie A4.

Buku travayer pa konsian ki lalwa actwel koumsa, zot kwar zot ankor ena bann drwa ki Labour Act 1975 ti donn zot. Ena anplwayer ki ankor donn travayer serten lavantaz Labour Act. Pa kone sipa akoz zot turv ERA tro exazere uswa akoz zot osi zot pa kone ki sa bann l'avantaz la nepli oblize done.

anonymous
26 Jan 2013 18:07

How to discourage spamming on a blog?

Too bad for those on Blogger, on Wordpress.com Akismet does a good job. It seems, though, that Akismet can be coupled with the Disqus comment system on Blogger to effectively block spam.

Khush_Mendossa
22 Jan 2013 20:45

Quikene capave dire moi comié couté pou coule ene dale 1600 p2 avec main d'oeuvre compris merci d'avance

Aster li pe vinn plito rar ki dimun fer apel a enn lekip mason avek enn betonez pu koul dal. Ena sirtu bann vie masinn an servis, e laplipar bann nouvo mason pa konn servi sa bann betonez la, ki dimann lafors ek inpe konsantrasion [kan turn 'volan' agos, bucket la turn adrwat] Bann ki ranpli bucket abriti: zot tiers variab, zot pa tro kontrol kantite dilo [ki inflians lafors beton] e parfwa zot les papie [bann bout poket] rant dan beton, seki kapav fer dal koule apre.

Plizanpli, aster dimun prefer aste beton pu dal par met kib [m3] Melanz la homozenn e li'ena garanti. Kan aste beton par m3 normalman bizin fini prevwar ki pu fer ar beton ki reste dan laponp kan dal fini koule, parski zot bizin vid laponp la avan zot ale. Pu bann pri par m3 bizin adres ar bann konpanyi la [ena apepre trwa u kat]

Enn zafer ki buku dimun bliye e geyn move sirpriz Kan koul dal seki kout ser se feray. Bizin fer enn griyaz ki kouver sirfas dal la net [mo pa rapel si bizin feray 10mm uswa 12mm]. Lespas ant bann bar li 7 pous. Normalman apar bar feray 1/4 pous ki fer 20 pie longer, tu bar feray sipoze fer 30 pie- mem si mo'nn deza tom lor enn bar 29 pie 6 pous. Kot bizin fer lazout fode lazout la double lor 4-5 pie.

Kot ena dal ki depas beam [dan vid] bizin met cover setadir double sa griyaz feray la lor larzer ki depase plis 30 pous lot kote beam. Setadir si lor enn fas lakaz ena lor 15 pie enn porsion dal 3 pie larzer pe sispann [san beam ek kolonn] bizin apar griyaz feray dal, enn deziem griyaz 60-70mm [dapre lepeser dal] pli laho, 15 pie longer x 6 pie larzer. 6 pie larzer: 3 pie depase + 6 pous, lepeser beam + 30 pous, lot kote beam

Kantite feray varie dapre form dal. Enn-de lexanpl:
1600 p2 [40x40] lor beam [san dal sispann]: 200 bar
1600 p2, 40x40, dal sispann 4 pie lor 1 fas: 235 bar
1600 p2, 30x53'6, lor beam- san dal sispann: 140 bar
1600 p2, 30x53'6, dal sispann L 30+30, 4 pie: 175 bar
1600 p2, 30x53'6, dal sispann L 30+53'6, 4 pie: 205 bar

Tro buku dilo afebli beton: maximom ki fode pa depase: 20 lit par pocket. Sa maximom la pa kapav servi dan tu ka: pu dal li tro buku. Beton pli solid si ralanti so dirsisman, akoz sa mem bizin aroz dal pandan 2-3 semenn. Method pli fasil: bous desarz, ranpli 2-3 pous fonder dilo lor dal- me pa bliye sanz dilo kan moustik koumans ponn

hassen
21 Jan 2013 13:17

kikene kapav donne moi prix ene pocket ciment , prix rocksand et prix makadam (gravier) actuellement?

Pri siman ki ti kontrole depi bien lontan, finn liberalize depi plis ki enn an [mo pa pe returv dat exact] Avan liberalizasion pri ti fixe dapre rezion: li ti Rs162 Port Louis, e kot pli ser- dan district Savanne- li ti Rs181.
Aster pena pri fixe me dan Port Louis li apepre Rs195. Pu lezot landrwa azout fre kamion ek anfle.
Pu roksenn ek makadam vomie adres direk ar United Basalt Products Bann pri kinkayri inpe pli so, e zot interesan zis kan bizin bann tipti kantite- pa pu ranz lakaz.

hassen
18 Jan 2013 14:17

bonjour,ou capave dire dimension ene bloc pou range la cage longeur,largeur et hauteur merci

Normalman servi blok 6 pous (150mm) ena osi blok 4 pous (100mm) ki parfwa servi pu separasion ant saldebein ek twalet ek blok 8 pous (200mm) ki servi pu batiman 3-4 letaz. Bann sif la- 4, 6 ek 8 pous se lepeser. Tu le trwa blok zot 8 pous oter e 18 pous longer.

hassen
04 Jan 2013 22:13

Cim Finance, qui procedure pou ouvert un compte avk zot?

Aste enn zafer kredi kot Galaxy. Zot pu ouver enn kont CIM

LilOkie
04 Jan 2013 22:00

Petite question, mo p rod un set resistance tube/band?

Sey get kot K.Sunassee. Zot ena magazin lartik sport dan Port Louis, Rose Hill ek dan Galeries Ian Palach, Curepipe. Fer kone isi si zot ena, pu lezot profite.

LilOkie
30 Dec 2012 13:49

Where can I buy tortoises to keep as pets?

Although everything costs more in Curepipe than anywhere else I am quite certain they cost much less than Rs10,000. here. You should check at the pet shop at the end of the one-way road along the left flank of the Royal College.

sphinx
02 Dec 2012 09:32

Automatic or Manual transmission car?

I am quite certain that in Mauritius you can take the driving test only with a manual transmission car. But these days they are amending all laws so I may have missed something. So, better check it out.

anonymous
17 Nov 2012 13:34

How can I find a teacher to learn Mauritian Creole?

I'm [very, I think] good at writing in Mauritian Kreol, but I'm not sure I'm good at teaching. But I can give a Kreol translation of any word or phrase if that can help. A blog (my preferred way of communicating) or a Facebook page might be more practical for this.

shiyina
16 Nov 2012 10:08

Eski fimm Cigarett inn ferr pu bann dimounn VIP?

Sigaret pa bon pu lasante, sa li'enn zafer ki personn pa kapav konteste.
Mwa kan mo ti ti'ankor adolesan mo ti pe fime. Mo ti'nn ariv enn pake par zour. Kouma mo'nn arete?
Mo ti'abitie al naze dan larivier. Mo pa ti konn naze, mo ti zis plonze. Mo ti'ena zis ase lesouf pu ariv dan lot bor an apne. Avan mo zete tuletan mo ti fim enn sigaret. Enn zour mo'nn fim de apre mo'nn plonze. Mo'n manke mor. Ariv trwa kar distans lesouf fini. Rakonte kouma mo'nn sa pu fer tro long. Me mo'nn aret fime net mem zour. Aster mo pa siport loder sigaret ditou.

Mo nepli fimer depi sipa komie banane, me mo pa kwar tu lalwa anti-tabac bon. Bann dimun ki pa kapav aret fime pa pu'aret fime kan mem komie tax met lor sigaret la. Kan sigaret monte me dimun kontiyn fim parey, sel rezilta se ki lamone pu zot bidze personel u familial diminie. Lerla lalwa la pena okenn lefe pozitif me li'ena enn lefe negatif ki, sa osi, personn pa kapav konteste.

hemraj123
13 Nov 2012 16:37

What social works can be done during holidays?

I used to do small jobs free for poor, old grannies in my neighborhood, but generally this is not considered as doing social work but being a fool.
I would suggest doing some cleaning up of rivers and ponds- a very useful occupation which can be very rewarding for the soul.
Rivers are very soothing environment, though to benefit from it you must do the job with a cool attitude.

Khush_Mendossa
03 Nov 2012 11:35

Mo ti envi gagne ene eclaircissement sans jugeman de valeur pu bane professeur dont mo ena ene profond respect,

Mo panse tro buku dimun inn fer bann sanzman zis pu kapav met zot nom lor nu system ledikasion e rezilta final pa tro bon. Mo ti kumans elabor lor sa isi me kouma li ti pe vinn tro long mo kwar mo pu plito ekrir enn lartik lor sa size la.

Sinon, enn pwin kot mo pa dakor se kan dir povrete pa zwe enn rol. Sa facter la influans buku zafer. Da lakaz kot pu dimun 'asiz inpe' mem pena ase plas kot pu'ena plas pu zanfan etidie. Kan dimun pe ris diab par lake pu pey kouran, pu amenn manze dan lakaz eski so latet ase poze pu ed e ankouraz zanfan pu etidie. Eski dan enn fami pov zanfan geyn fasilite ki seki pli ris genye, eski zot geyn lokazion konn lot landrwa ki zot lakaz ek zot lari. Mo panse tusala inflians kapasite pu konpran seki profeser pe dir.

Ant zanfan kuyon ek zanfan malin an zeneral pena sa kantite diferans la. Bann retarde osi rar ki bann surdoue. Me ena profeser ki si so kat-sink 'meyer zelev' inn konpran li pa tro kas latet ar lezot. Seki ki ena ankor se diferans sansibilite. Ena zanfan ki pa swiv si profeser pe koz ar zis tablo ek miray. Tanzantan bizin nomm li pu atir so latansion, fer li interese. Ena zanfan ki sibir bann violans [pa neseserman fizik] divan lizie indiferan bann gran dimun, kapav divan so profeser mem. So lintelizans mem pu fer li mefie profeser la.

Ena enn lot facter ki Khush inn mansione, se rasism. Normalman se enn zafer ki dan Moris dimun kontan fer kumadir li pa existe.
Ena de fason ki enn profeser kapav rasist.
1, Ena bann rasist fran-fran, kare-kare, ki interese pu anseyn zis so 'bann' e ki pena letan ar lezot. Sa profeser la pou kapav al ziska bufonn lintelizans enn zanfan si li pa so bann.
2, Ena osi bann seki rasist san zot realize. Zot kwar- honetman e sinserman- ki zot pa rasist me zot ena bann prezize. Zot pena nide pu negliz zanfan tel u tel kominote me kan enn zanfan enn kominote ki zot pa vreman kone geyn problem pu swiv klas zot pans [san mesanste] 'sa bann la pa kapav aprann mem sa' e zot les li tombe.

Ena enn lot problem ar lekol se ki nivo an zeneral inn bese, me sa kouma mo'nn dir pli laho mo prefer koz sa lor enn lartik separe.

Fleuriot_Flore
27 Oct 2012 13:02

What are the myths and legends of Mauritius?

1, Paul and Virginie
Bernardin de Saint Pierre's novel which is a fiction constructed by putting together people and events which really existed or occurred but had no connection to each other, is believed by many Mauritians (or at least they [we] like to pretend they [we] believe) to be true.

2, The Pieter Both Mountain
There was a milkman from Creve Coeur who used to walk to the surrounding villages to sell [guess what] milk. One day while trying a shortcut through th woods he stumbled upon a group of fairies [or witches] dancing [naked, I like to think, but if there are children and feminists around don't mention it] They were all a bit shocked but finally the fairies told him he could come and watch their dance but he had to make sure he never talked about it.

So now everyday the milkman delivered the milk as fast as possible so he could spend more time watching the enchanting ballet. People noticed his change in behavior and his friends started to ask more and more why he was always in a hurry and why he always returned home with a feverish look.

He evaded them for some time but one day they cornered him and interrogated him till he finally told them everything. The next day when he went to watch the dance the fairies were waiting for him. They asked him: So, you talked? He faintly stammered: y-y-yes. The fairies turned their back and disappeared. The milkman was turned into stone. His head swelled and went to the top of the Pieter Both Mountain [wished I had a photo]

Iron_Man
27 Oct 2012 11:17

Eski ena bann smartphone 5 pous bomarse dan Moris e kotsa?

Mo pa'le Samsung, etc., mo pe rod bann ti mark bomarse. Lor bann sit indien mo turv mansionn plizier mark indien ek sinnwa. Eski geyn sa dan magazin Moris? [Mo pa interese pu'aste par internet]

Sagitarius
11 Jun 2013 23:08

Est-ce qu'il y a encore des chanteurs francais?

Je faisais une liste des mellieur chansons des 50 dernieres annees et je n'en ai trouve que des anglaises. Alors j'ai commence une liste de chansons francaises mais il n'y a rien hors des annees 60, 70, et 80. Connaissez vous des bonnes chansons plus recentes?

Sagitarius
21 May 2013 09:50

Eski lakord power pu printer HP vande separeman?

Mo'ena enn HP Deskjet F2400.

Sagitarius
20 Apr 2013 18:56

Eski mo geyn drwa poste plizir lartik de fwa- lor de blog?

Mo'ena lintansion pibliye enn [u plizir] rekey enn parti seki mo'nn poste lor blog plitar kuma ebook uswa mem liv inprime.
Mo'ena enn blog [zero post pu lemoman] kot blogspot kot mo ti le poste enn-de sa bann lartik, zistwar u poem ki mo ti le inklir dan sa [bann] rekey la.
Eski sa enn zafer interdi uswa p'ena problem? Mo'ena bann dout lor la.
Mo bann blog lor Wordpress e blog kot mo'le re-poste bann lartik la lor Blogger.

Sagitarius
06 Apr 2013 17:15

Kuma kapav ekrir 'cheque' an Kreol?

Normalman kan p'ena enn fason evidan dapre ortografi kreol, mo ekrir li kuma an Angle u Franse me let q pa servi dan alfabe pu'ekrir Kreol e donc cheque pa posib.

Sagitarius
05 Apr 2013 18:41

Comment peut-on se debarasser d'un compte Twoo?

Il y a un ou deux ans on m'avait invite sur Netlog ou je suis tombe sur une pub pour Twoo. J'ai ouvert un compte par curiosite et depuis j'arrive pas a le fermer. Je ne suis plus sur Netlog et je n'utilise pas Twoo.
Au debut de cette annee le site m'avait envoye un courriel pour m'informer que mon compte allait etre ferme pour inactivite ce qui m'a plutot satisfait mais depuis un mois Twoo recommence a m'envoyer des courriels et je ne vois pas comment arreter cela. Comment donc peut-on fermer un compte Twoo?

Sagitarius
31 Mar 2013 22:32

Eski bizin instal antiviris lor enn tablet?

Seki mo'nn tande inpe kontradictwar. Li paret ki Android deza ena so sekirite me bann antiviris existe.

Sagitarius
08 Mar 2013 16:18

Eski kikenn konn matrikil premie avion Air Mauritius, enn Piper PA-31 Navajo?

Mo pa pe turv foto sa avion la okenn par. Mo pe pans sey synthetiz enn zimaz par manipilasion grafik foto enn lot Piper Navajo, me pu ki zimaz la konplet mo bizin konn matrikil PA-31 Air Mauritius la.

Sagitarius
20 Jan 2013 18:04

Kouma li posib geyn fos l'her dan email?

Mo ti panse ki l'her bann email li tuzur exact. Mo ti panse ki email li kapav mem servi kouma enn prev verifie divan lakour. Zordi mo'nn reset mo password lor enn sit [disqus] e kan li anvoy instrksion pu reset so email inn afis dan mo mailbox kouma pli ansien ki de email ki ti deza la. Bizar non?

Sagitarius
23 Dec 2012 10:49

Eski iDroid etab 0207 ena enn slot USB type A?

Mo ti'ena enn tablet ki pena usb type A me mo'nn anvoy li promne parski mo pa kapav itiliz li kouma mo'anvi akoz pena usb. Dan magazin bann salesman dir [pu fini pli kourt?] ki pena me mo'nn lir enn review ki dir ki etab 0207 ena usb.
Dan magazin pena seki andeor bwat pu verifie.

Sagitarius
23 Dec 2012 10:39

Eski li vo lapenn aste enn E-reader?

Mo nepli tro aste liv papie, e lir lor lekran pc koumans fatig mo lizie. Mo ti pans aste enn e-reader me mo'nn lir enn lartik ena pa tro lontan ki dir ki se enn teknolozi ki pu disparet avek l'arive bann tablet. Eski li posib sa vre.
Kot geyn e-reader dan Moris? Eski Kindle, Nook uswa Kobo ena mem valer?

Sagitarius
23 Dec 2012 10:26

Ena inpe kestion san repons lor sa sit la. Eski li pe tombe?

Avek bann kestion san repons mo geyn linpresion bann viziter osi pe diminie.

Sagitarius
23 Dec 2012 10:26

Ki'ete enn hawan kund?

mo sipoze sa konsern relizion.

Sagitarius
25 Nov 2012 08:33

Kouma bann sif vizit lor Facebook kapav pli gran ki lor mo blog?

Mo share mo bann post lor mo paz facebook. Laba li dir mwa: sif saw this post. Sa sif li done la tuletan pli for ki sif vizit ki indike lor mo blogstats. Enn lexplikasion?

Sagitarius
22 Nov 2012 17:27

Kouma fer pu anrezistre enn pseudonym?

Mo ti deza met enn-de poem ki mo'nn siyn ar enn pseudonym onlayn. Mo ti le pibliye enn liv plitar lor sa nom la mem. Eski li posib servi pen name Moris?

Mo pe osi reekrir enn bann lartik ki mo ti poste lor bann blog pu form enn liv. Sa liv la li pu dan enn genre konpletman diferan e mo le pibliye li lor mo vre nom. Eski li posib pibliye lor de nom?

Sagitarius
22 Nov 2012 17:26

Ki diferans ena ant zasar ek koutia?

Mo geyn linpresion ki se mem zafer avek de nom

Sagitarius
17 Nov 2012 14:15

Kot geyn sa bann blok san fon ki permet koul bann kolonn san servi kofraz?

Mo ti turv sa dan enn reportaz MBC lor enn expo. Zot ti pas sa item la pu zis kat-sink segonn san donn okenn ranseynman lor konpanyi ki fer sa.
Mo pe pans fer extansion lakaz kot mwa e mo'le evit servi plans kofraz.

Sagitarius
10 Nov 2012 11:16

Eski lor Clever Dodo pa ti bizin kapav fer resers par kategori?

Aster ena buku kestion lor Clever Dodo e si kikenn anvi revizit enn kestion u si geyn enn nouvo viziter/contribiter lor sit la, li kapav turv sa 'agasan' pu scroll tu sa paz la.

Sagitarius
19 Jul 2012 00:54

Slavery in Mauritius

Some slaves were from Southern India (today's Tamil Nadu) and were mostly used as domestic slaves. They embarked for Mauritius at Pondicherry (Puducherry)

yonne
20 May 2013 20:36

Eski Bizin Aprann Kreol

Inpe lontan mo pa geyn lokazion donn mo lopinion lor sa size la. Ena bann pwin interesan dan tuletrwa dernie komanter. Sa bann pwin la li consern langaz Kreol an zeneral ek tou dimun ki koz li me les mo fer kumadir mo pe reponn sakenn individwelman.

@Sooklam Appadu: AKM inn konpoz so Diksioner Morisien e mo kwar ki li ti pou bon ki tou seki interese ar valorizasion sa langaz la fer demars geyn enn copy. Li vre ki ena bann diferans dan fason ki nou'ekrir me amizir ki nou servi Kreol ekri sa bann diferans ortografik la pou disparet. Fode pa bliye ki lezot langaz osi- Franse par exanpl- inn pas par sa bann faz la.

Standizasion pa pu vinn deswit- par lord gouvernman u par bann regleman fixe par AKM- me amizir ki Kreol ekri propaze. Se bann dimun ki ekrir an Kreol ki pou forz enn ortografi komin pu sa langaz la. Enn ortografi komin ki pa pou baz lor fantezi u arbitrer me parski fason lozik pou ekrir bann mo enn langaz an zeneral li vinn evidan enn fwa ki koumans ekrir langaz la.

@Anonymous: Enn pwin kot mo'nn ezite lontan: in uswa en. Aster mo'nn turve bizin ekrir li dapre manier ki dekline li. De lexanpl: komin, komineman e Afriken, Afrikenn. Me pou sa mo bizin la sa regl la pa marse: bizin uswa bizen....

@Fleuriot Flore: Mo kwar ki zanfan ase malin pu fer fas ar sa bann [tipti] problem la. Me lor sa zafer dilo/delo la mo bizin dir ki mo servi tulede mo me avek de sans diferan. Dilo se seki dan canal, larivier u rezervwar. Seki manke kan ena lasesres u ki dimun gaspiye kan zot lav larou zot loto malgre lasesres. Delo se seki nou bwar kan nou geyn swaf. Laplipar dimun fer sa diferans la san realize.

Sagitarius
23 Oct 2012 23:22

Ki fonksyon nou ban Minister

To'nn bliy Minister Sekirite Sosial ki apar bann diferan pansion, ofer lezot benefis kuma fotey roulan, linet, laparey pu tande, etc. pu dimun ki bizin sa. Mo kwar zot osi pey lexame SC/HSC bann pli pov.

Ena osi Minister Egalite Bann Zanr ki an sarz favoriz bann fam. Sa minister la ena enn program empowerment bann fam ki pret plizier milion bann fam. Kan enn-de ladan resi fer enn ti-biznes zot prezant sa kuma enn gran sikse e zot evit coz lor bann seki pa'nn resi fer nanie ar kas la. Zot ena enn seksion propagand ki ena de fonksion (1)racont partu ki zom pas letan bwar larak apre bat fam (2) touf bann ka violans par bann fam lor zanfan.
[il pare ki mo'enn macho]

Pa bliy Minister Tourism. So travay normalman se organiz, u particip dan, bann evenman pu promouvwar nu lidistri touristik. Me dan sa bann program la kan fini fer discour bizin al bwar e kuma nu minis actwel enn Sino-Morisien [bann Sinwa pa tini lalkol] pe fer plito carnaval.

Khush_Mendossa
07 Jul 2012 14:37

Eski Bizin Aprann Kreol

Enn fason standard pu ekrir Kreol bien neseser. Ena enn Akademi Kreol Morisien me li'nn kumans so travay par move cote, mo panse.

Normalman zot ti bizin fraz definision bann mo ki deza existe e non pa rod invant definision pu bann mo kot zot pa bien cone u sanz arbitrerman ortografi bann mo ki deza pe ekrir dan enn fason lizib, presi e aksepte par bann ki servi Kreol ekri depi lontan.
Sagitarius
21 May 2012 13:34

Langaz ki Nu Servi Tulezur

En buku diferans dan ortografi e mo panse sirman dan vokabiler osi. Par exanpl zot pa ekrir Kreol Haitien me Kreyol Ayisyen.
Sagitarius
21 May 2012 13:13

Kot landrwa apel Siwusagar u Raman Osman

Kitfwa akoz sa mem guvernma pe introdwir Kreol kuma enn size dan lecol. Mwa mo capav lir Kreol mem vites ki mo lir Angle: lektir an silans, pli vit ki dimun coze; lektir vokal, inpe mwin vit ki normalma mo coze.
Sagitarius
01 Jun 2011 00:55

Langaz ki Nu Servi Tulezur

Eski Kreol Morisien enn langaz? Buku dimun ankor ena dout lor la. La mazorite mo Kreol sorti dan Franse e kapav panse ki kikenn ki pe coz Kreol se enn dimun ki pe coz Franse mal u se zis kikenn ki pa conn coz Franse. Me kan nu get langaz Franse laplipar mo sorti dan Latin; alor eski kikenn ki coz Franse se zis enn dimun ki pa conn coz Latin? Kreol finn evolie buku depi ki li'nn ne e depi bien lontan li pe devlop san okenn depandans lor Franse. Les nu get enn ku ki dimun ena kont Kreol Morisien:...
Sagitarius
19 May 2012 04:00

Eski Bizin Aprann Kreol

Sa lane la Kreol inn introdwir dan lekol primer. Ti'ena e ankor ena bann dimun ki sceptik lor sa mezir la. Kifer zot pa dakor ar anseyman Kreol.? Nu get bann obzeksion ki buku dimun ena: Mo deza conn coz Kreol, kifer mo bizin aprann li? Ou'ena rezon: si ou turve ou deza conn langaz la, kitfwa li pa neseser ou aprann li. Seki pa cone ki bizin aprann. Ena buku dimun ki si li ena enn santiman pu exprime, enn mesaz pu pase u enn problem pu raconte; li pa pu kapav fer li parski li pa conn ekrir...
Sagitarius
19 May 2012 04:00

Kot landrwa apel Siwusagar u Raman Osman

Bien ki mo turv extravagan sa koutim ki pe instore, kot aster pe fer enn kantite seremoni lor samadhi Sir Seewoosagur Ramgoolam, kot amenn tu viziter ofisiel etranze depoz fler laba; bien ki mo pa dakor ar sa fason pe efas nom tu lezot dimun dan l'histwar post-indepandans e pe atribiye tu progre ki nu peyi inn fer a zis SSR, mo panse nu ti bizin ena enn landrwa ki port so nom.Bien sir ena enn ti vilaz apel Kewal Nagar me apar bann par laba kisennla cone SSR ti apel Kewal. Ena buku bann landrwa d...
Sagitarius
20 May 2011 04:00