Huria-Al-Bahar

Member since : 02 Dec 2011
Last login : 29 Jan 2012 22:52
Level : 1
Points : 85

Bio

Nothing to show at the moment

Website :
Find me on :
2
Questions
10
Answers
0
Comments
0
Articles
228
Views
0
Best Answer

La directio eski zot kapav azoute pavillion americ lor website laa?? mo ti pu senti mwa pas tousel laa.merci davance

ey zot pe koz langaz...esi kiken konn koz bhojpuri isi? mo ti pou kontan konn imper bhojpuri...ek si met bhojpuri kouma langaz pou bizin met paviyon moris em akoz pa sorti l'inde sa...bhojpuri moris ek seki l'inde la pa parey...ek pa tou ki konpran hindi akoz saem mo koir admin panne meter,sinon pou bizin met 1 ta langaz sa...tou morisien kav konpran kreol ou bhojpuri ek la plipar konpran english ek francais...mo penser akoz saem admin in met nek 3...li bon la...
glenvim
05 Dec 2011 01:27

Eski li posib pu n hacker ggn ban sms?

moi si mo dir ki posib ki 1 hacker gagn acces a messagerie 1 dimoun lor portab...dayeur mank controle lor sa nivo la dan moris...dan IST(Institut Superieur de Technologie) dan Rozil bann profeser la montre zelev kouma kav protez to PC contre hacker et concernant SMS mo pa kone ki kav fer akoz pena code d'acces tousala pou 1 mesaz...bann operateur em mo koir gagn acces a tou seki to fer...aster pou 1 hacker c delo dizik sa...
yonne
05 Dec 2011 01:22

Ki pli bon fason pu apran zuer laguitar?

aprann zoue lagitar par internet li ase difisil...enn profeser pou montre twa zoue dapre to fason asimile...alor ki lor internet dimounn la pa trouv twa ek li pa kav explik twa bien...mo konn 1 conservatoire dan quatre borne apel "Conservatoire Frederic Chopin", monn al laba ek monn touv 1 profeser montre lagitar bien...se bann professionel sa...zot pou montrer twa bien...cote prix mo pa kone komie zot pran mais to kav al laba to renseigne twa...ek seki mo kontan ar bann profeser seki zot em zot ena talent ek zot passione non seulement par jouer instrument la mais osi par montrer 1 zelev...bien tigit kav combine sa deux la...mais mo conseil toi al frederic chopin moi...zot nivo bon net...ek aste to lagitar kan to fini gagn profeser,li pou dir toi ki kaliter ki pou meyeur pou toi dapres to budget et bann lezot critere...(age etc)...
yonne
05 Dec 2011 01:18

Ti sevret la-riviere pe vinn rar?

mo mama mem rod sa li pa gagner...parfois 1 kout sanse to trouv dimoun pe vander...parfois lor lagar rozil to trouv 1 marsan pe vande ti sevret...kot bazar rozil si...ena fois zis akoter ar arab town dan rozil to kav gagner...mais li pe vine rar akoz tro polution...kapav dan 20 ans nou bann zanfan pou koz sevret parey kouma nou koz dodo zordi :P
gices
05 Dec 2011 01:12

Kiken koner n loto komier?

wai li depann ki lane to pe rode...ena dimoun kav vann pli bomarse mais parfois loto la pa bon...preferable to aste 1 seki ser em...mais get bien avan to aste...fer 1 kiken ki konpran loto bien vine avek toi kouma sphinx pe dir toi...fer li chek tou ar masine la...ena 1 ta voleur vann loto aster,to bizin fer tension...selman prix la depane sa...ena dimoun sanz moteur dan loto zot met seki pli monstre koumadir lerla zot vane li pli ser...zot in fer depense ar loto la donk 1 kote li normal...pa get zis mark kan aste,get to budget osi...
yonne
05 Dec 2011 01:09

Qui Ban bon site cot van loto dns maurice !

monn tap car sales in mauritius lor google mone gagne sa 1 site lor motorsmega, ek 1 carsalesmauritius ek mauricemotors...check bann site la, mo ti pou met bann link la la mais mo enkor nivo 1 mo pa kav mete...premier site la to nek met http devan apre : et // apre to met motors.mega.mu....pour carsalesmauritius to fer parey et pou mauricemotors mem zafer...pa blier met .com....lol.... :D
lucas8
05 Dec 2011 01:02

ki ban bon santer ki zot koner kapav met dans ene mariaz zour safran ek chautari

met bann sante trankil trankil koumansman, bann slow et bann ti sante romantik tousala,kan banla pou ouver lapiste de danse lerla to larg 2 slow avan apre to met bann seki fer bouze bien...varie to lamizik pou ki tou dimounn kontan...mais to bizin demande bann seki pe maryer la ousi ki style zot kontan koumsa to kapav fer zot si plaisir...met tou style selman...
redevilers11
05 Dec 2011 00:54

Eski ena zwif(Juif) dan Moris?

mo anvi kone si ena bann dimounn ki swiv relizion "Judaisme" dan Moris ek si zot konn kit dimounn ki zwif...eski zot ena 1 legliz isi?
Huria-Al-Bahar
05 Dec 2011 00:50

Quel est l'artiste le plus productif a Maurice ?

Selon ma perception de ce qu'est un artiste je dirais que le plus productif c'est Eric Triton...mais Richard Beaugendre aussi ne le quitte pas trop loin...
lucas8
02 Dec 2011 21:51

Lortograf Kreol Morisien

yonne, to pe dir ki lesansiel se ki nou tou konpran, mo dakor ar twa ki dan enn premie tan nou tou fer zefor pou konpran ek ki saken kapav ekrir dan so fason me mo pense ki standardization pou enn bon zafer. si nou tou aprann kouma ekrir bon fason li pou pli bon pou nou tou ek nou langaz pou ena pli valer si. akoz nou tou koz kreol la parey, inn ariv gran tan nou tou ekrir li parey...get lagaz franse, nou ekrir li lor sms 1 fason me dan papie legzamin nou ekrir "bon franse"...aster nou ava ekrir bon kreol...fasil standardize me li difisil pou ki zot tou aksepte akoz boukou morisien pa dakor ki kreol vinn ofisiel...ena boukou prezize ek laplipar morisien inn ress kolonize...aster to pe dir ena diferan pronosiation, mo dakor avek sa si me selman to bizin panse ki dan lezot pei si zot ena diferan prononsiation me selman ena enn sel fason ekrir...get La France, zot ena lot kalite pronosiation dan "marseilles", pourtan "Francais standard" se franse ki zot koze dan Paris...Moris osi nou kapav fer sa...proze AKM top me bizin konsiantiz dimoun pou adopte fason ki AKM ekrir...
gices
02 Dec 2011 21:32

Eski mo bizin ariv nivo 2 pou ki mo kapav ekrir lartik? Komie pwin mo bizin gagne pou mo ariv nivo 2?

Mo nouvo isi ek mo ti anvi konn inpe plis lor pwin ek nivo tousala...mersi davans pou zot bann repons :D
Huria-Al-Bahar
06 Dec 2011 00:55
Nothing to show at the moment
Nothing to show at the moment